Duurzaam

Naast kwaliteit en veiligheid is duurzaam ondernemen één van de pijlers binnen onze organisatie. Ons beleid is er op gericht het gebruik van energie te beheersen om daarmee o.a. de CO2-emissie van onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. 

CO2-prestatieladder

Ter ondersteuning van onze ambities op het gebied van duurzaam ondernemen is ZVS Eemnes BV sinds maart 2017 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatie-ladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het het reduceren van de uitstoot van CO2, zowel in de bedrijfsvoering op kantoor, werkplaats en werf als bij projecten en in de keten. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl) is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder.

ZVS Eemnes BV heeft een managementsysteem opgesteld en vastgelegd in een hand-boek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuurcyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder, te weten:

  1. Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot.
  2. Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren.
  3. Communicatie, hoe communiceren we internen extern.
  4. Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van de CO2 –reductie.

Doelstelling

Het doel is het energieverbruik in vijf jaar zodanig te reduceren dat daardoor de CO2-uitstoot (gerekend in tonnen) vanaf het basisjaar 2015 met 10% wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van directie en medewerkers van ZVS Eemnes BV worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast.

CO2 –emissie vanaf 2015 

2015   792,6 ton CO2
2016   741,9 ton CO2  -/- 6,4% t.o.v. 2015
2017   739,3 ton CO2  -/- 6,7% t.o.v. 2015
2018   750,5 ton CO2  -/- 5,3% t.o.v. 2015
2019   689,3 ton CO2  -/- 13,0% t.o.v. 2015
2020   n.t.b.  -/- ???% t.o.v. 2015

Communicatie 

Het doel van communicatie is tweeledig. Ten eerste willen we middels communicatie  de energiebewustwording van onze medewerkers verhogen. Daartoe zijn relevante gegevens op het intranet van ZVS Eemnes BV gezet. Ten tweede willen wij naast onze medewerkers ook andere belanghebbenden stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie.

Om doelmatig te communiceren wordt jaarlijks een communicatieplan opgesteld. Hieruit blijkt onder andere dat intern de informatie kan worden overgedragen worden via de  mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en toolboxen. Aan externe belanghebbenden worden via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voort-gang. De jaarlijkse rapportages van de CO2-Footprint vanaf 2015 zijn vanzelfsprekend ook via de website beschikbaar.

Sector- en keteninitiatieven 

Het terugbrengen van de CO2-uitstoot gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfs-voering. Wij zijn er van overtuigd dat samen met de sector en de keten waarbinnen ZVS Eemnes BV opereert, verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen kunnen worden. ZVS Eemnes BV levert hieraan een actieve bijdrage door deel te nemen aan het sector- en keteninitiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal (www.nlco2neutraal.nl).

Certificaat

 

CO2-Footprint

samen zorgen voor minder CO2